top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Elke rechtstreeks of onrechtstreekse partner of klant SEALTEC WATERPROOFING BV, met maatschappelijke zetel aan de Butschovestraat 30, 3384 Glabbeek (België) wordt geacht zich te onderwerpen aan deze algemene voorwaarden.

 

 1. Alle offertes zijn bindend in zoverre de bestelling, overeenkomstig de offerte, wordt geplaatst binnen de 1 maanden na datum van de offerte en uiterlijk tot de jaarwisseling.  

 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. De opgegeven prijzen in onze prijslijst zijn enkel geldig bij aankoop van volledige verpakkingseenheden zoals aangegeven in de prijslijst. 

 3. Elke bestelling wordt schriftelijk bevestigd. Na schriftelijke bevestiging van de bestelling is deze bindend voor de klant/opdrachtgever. De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden tot 72 uur voor afgesproken leveringsdatum. Nadien blijft de klant/opdrachtgever er in principe toe gehouden 10% van de totale prijs te betalen. Voor dienstverlenende opdrachten wordt in dat geval evenwel 50% van de totale prijs aangerekend. 

 4. Elke wijziging in een oorspronkelijke bestelling moet eveneens schriftelijk gebeuren, waarna de prijs eveneens schriftelijk zal worden aangepast. 

 5. Betalingen geschieden steeds contant, en uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12% op jaarbasis. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, als deze factuur binnen de afgesproken termijn na factuurdatum niet wordt betaald, het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk schadebeding, zal verhoogd worden met een administratieve kost. 

 6. Gebreken die de klant/opdrachtgever kon vaststellen bij de levering, worden geacht aanvaard en gedekt te zijn door de betaling van de factuur van SEALTEC WATERPROOFING BV. Geldt eveneens als aanvaarding; het verwerken, monteren of gebruiken van de geleverde goederen. De aanvaarding van de levering sluit ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit. De klant/opdrachtgever wordt ook vermoed bij de levering alle nodige informatie te hebben gekregen i.v.m. het gebruik en/of onderhoud van de goederen en de geleverde diensten.  

 7. SEALTEC WATERPROOFING BV behoudt zich het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de door hen geleverde goederen voor tot betaling van de volledige factuursom. Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling of niet-tijdige betaling van de koopsom kan SEALTEC WATERPROOFING BV de geleverde goederen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling komen terughalen bij de klant/opdrachtgever. Tot zolang de volledige koopsom niet betaald is, zal de ontvanger van de goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden. 

 8. Teruggenomen goederen worden gecrediteerd aan 95% van hun gefactureerde waarde als deze zich in de originele staat in verpakking bevinden. 

 9. Klachten dienen steeds bij gemotiveerd aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van SEALTEC WATERPROOFING BV te gebeuren en dit binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden. 

 10. Verleende garantie, dewelke dan expliciet dient bedongen te zijn en nader bepaald qua duur, geldt enkel voor de materialen, niet op de arbeidsuren, noch op de verplaatsingen. 

 11. De waterdichtgarantie van een project is enkel van toepassing op projecten uitgevoerd door SEALTEC WATERPROOFING BV, niet op projecten waar een werfassistentie, -ondersteuning verleend werd. 

 12. De aansprakelijkheid van SEALTEC WATERPROOFING BV blijft in ieder geval beperkt tot € 12.500, - (twaalfduizendvijfhonderd euro). 

 13. Als een of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid houdt dit geen nietigheid van de andere clausules in die onverminderd blijven gelden. Als een of meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toegepast gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 

 14. Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden, waaronder inbegrepen de algemene plaatsingstarieven – en voorwaarden van SEALTEC WATERPROOFING BV. 

 15. SEALTEC WATERPROOFING BV behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking zoals voorzien in artikel 1289 e.v. BW in te roepen wanneer SEALTEC WATERPROOFING BV en haar medecontractant(en) elkaars schuldenaar zijn. In dat geval zullen de twee schulden, zodra zij tegelijk bestaan, vaststaand en opeisbaar zijn, tenietgaan ten belope van het kleinste bedrag. Enkel het alsdan nog resterende saldo zal dienen betaald te worden.   

 16. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Leuven.  

 17. Alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds schriftelijk met wederzijds akkoord te gebeuren. 

bottom of page